سه مشکل سردشت و پیرانشهر در یک تذکر خضری

خضری در تذکر شفاهی: امرار معاش، معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد

تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص تسریع در حل مشکلات روستاهای منطقه/تصویر سند

تذکر دکتر رسول خضری به وزیر دادگسری و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در تامین پزشکی قانونی سردشت و پیرانشهر و تسریع در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی/تصویر سند

تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان به سردشت

صفحه 6 از 120