خضری انتقاد از بی توجهی به میزان مجاز سموم در مواد غذاییتعدد سازمان های متولی در تائید سلامت مواد غذایی مشکل آفرین است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیشتر مرغ های داخل کشور دارای مواد هورمونی هستند
نظارت ناکارآمد بر کیفیت غذا داد وزیر بهداشت را در آورده استخضری در کشور ما امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می افتد
مصرف غذاهای آماده تهدیدی برای سلامت جامعه
خضریروغن پالم باید در صنعت صابون سازی استفاده شود نه روغن نباتی اقدام موثری در جلوگیری از واردات پالم انجام نشده است

صفحه 5 از 6