از زبان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلسهشدار برای مرغ  میوه و سبزیجات آلوده و چگونه سرطان در ایران شایع شده است
راه های رسیدن به ایمنی غذا از مزرعه تا بشقاب
در بحث سیاست گذاری و مشخص کردن سلامت مواد غذایی وزارت بهداشت تصمیم گیرنده است
خضری ضرورت وجود مدیریت یکپارچه در حوزه محصولات غذایی دامپزشکی به وزارت بهداشت واگذار شود
خضرینبودن متولی یکپارچه برای نظارت بر سلامت مواد غذایی سبب کاهش کیفیت آنها شده است

صفحه 4 از 6