به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
لوح تقدیر وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از تلاش های خالصانه دکتر رسول خضری
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت سیاست های رفاهی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در ایجاد عدالت اجتماعی درتاریخ ایرانیان ماندگارخواهد شد
سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
6 نماینده مجلس ربیعی را به کمیسیون اجتماعی فراخواندند

صفحه 1 از 1