به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
لوح تقدیر وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از تلاش های خالصانه دکتر رسول خضری
سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
6 نماینده مجلس ربیعی را به کمیسیون اجتماعی فراخواندند
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت سیاست های رفاهی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در ایجاد عدالت اجتماعی درتاریخ ایرانیان ماندگارخواهد شد

صفحه 1 از 1