می توان خدمات سرپایی را از دفترچه های بیمه درمانی حذف کرددکتر خضریبیمه شدگان باید از این خدمات بهره ببرند
نماینده سردشت خبر داد حضور مقامات کشوری در مراسم 7 تیر درخواست غرامت در دادگاههای بین المللی برای شیمیایی شدگان سردشت
نمایندگان مجلس در گفتگو با فرارو پاسخ دادند چند و چون ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور
می توان خدمات سرپایی را از دفترچه های بیمه درمانی حذف کرددکتر خضریبیمه شدگان باید از این خدمات بهره ببرند

صفحه 1 از 1