می توان خدمات سرپایی را از دفترچه های بیمه درمانی حذف کرددکتر خضریبیمه شدگان باید از این خدمات بهره ببرند
رفع همپوشانی بیمه ای رکن اصلی تجمیع بیمه ها مهلت 6 ماهه مجلس به وزارت رفاه برای حذف همپوشانی
نقش کارت سلامت الکترونیکی در گفتگوی سپید با نمایندگان مجلس کارت سلامت الکترونیکی تحولی در آمارگیری حوزه سلامت
می توان خدمات سرپایی را از دفترچه های بیمه درمانی حذف کرددکتر خضریبیمه شدگان باید از این خدمات بهره ببرند

صفحه 1 از 1