نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود
خضری در تذکر شفاهی امرار معاش معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد
اختصاص یک میلیارد تومان برای ایاب و ذهاب و معیشت دانش آموزان شین آبادی در سال 94
خضری در جلسه شورای اداری استان مطرح کردزوم توجه به معیشت مرزنشینانلزوم پرداخت طلب چغندرکاران و گندم کاران استان
شاهد بازگشایی معبر مرزی پیرانشهر و سردشت که در واقع شاهراه اقتصادی منطقه است خواهیم بود

صفحه 1 از 2