نامه آقازاده ها برای مبادله کالا از مرز
نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود
نماینده سردشت و پیرانشهر منتظر فاز اجرایی جاده ربط-بوکان هستیممعیشت مرزی متعلق به آقازاده ها نیست
نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود
نماینده سردشت و پیرانشهر منتظر فاز اجرایی جاده ربط-بوکان هستیممعیشت مرزی متعلق به آقازاده ها نیست

صفحه 1 از 1