دکتر خضری با حضور در نمایشگاه مطبوعات تاکید کرد برای جلوگیری از شیوع وبا قرنطینه ها در مرز تقویت شود
سفر هیات پارلمانی ایران با کارشناسان غذا و دارو به تایلند بررسی سلامت برنج های تایلندی به منظور تقویت واردات
رشد صادرات با تجهیز گمرکات مرزیتحول در افزایش صادرات با تقویت گمرک پیرانشهر و سردشت
اجرای پزشک خانواده در سال 94
راهکارهای حمایت مجلس از تولید داخلی کیهان در گفت و گو با نمایندگان بررسی کرد

صفحه 1 از 2