نماینده سردشت در گفتگو با کردپرس زیر ساخت های مرز کیلهدر طرف ایرانی آماده استبزودی عملیات جاده سازی ربط به بوکان آغاز خواهد شد
افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه در شهرستان پیرانشهر
بهره برداری از 3 پروژه عمرانی و خدماتیتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در شهر ربط و دیدار با امام جمعه معتمدین و اعضای محترم شورای شهرتصاویر
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پیرانشهر 84 کیلومتر از راههای روستایی آسفالت می شوند  پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین راه ساز پیرانشهر و سردشت

صفحه 1 از 4