خضری در گفت وگو با فارس رئیس جمهور سفر به آذربایجان غربی را در اولویت قرار دهد لزوم فعالیت معابر مرزی
نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود
نماینده سردشت قانون مناسب سازی معابر برای معلولین اجرا نمی شودپزشکی قاونی جزء مشاغل پر خطر است
نماینده مردم پیرانشهر و سردشتاولویت صدور مجوز واردات کالا به مرز نشینان داده شود
خضری در تذکر شفاهی امرار معاش معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد

صفحه 1 از 9