از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبیخضری باید نظارت ها افزایش پیدا کند
خضری مطرح کرد ضرورت بازرسی گسترده تر سازمان بهزیستی از مراکز نگهداری معلولان
معمای فرزندخواندگیعدم انطباق قانون فرزندخواندگی با سیاست های کلی جمعیت ضرورت اصلاح یا تفسیر قانون
خضریایجاد برخی بیماری ها و آفات نتیجه واردات میوه های قاچاق
از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبیخضری باید نظارت ها افزایش پیدا کند

صفحه 1 از 2