خضری مطرح کرد کمبود پزشک طب کار دغدغه مهم کارگران مجلس پیگیر نحوه ارایه مجوز تاسیس کلینیک به پزشکان طب کار
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت تاکیدکرد تاسیس بیمارستان هسته ای همسو با اقتصاد مقاومتی است
خضری ضرورت رعایت استانداردها در شعبات بین المللی دانشگاه های ایرانی ایران از فرصت تاسیس شعب دانشگاهی در کشورهای منطقه بهره گیرد
پیام دکتررسول خضری نایب رییس کمیسیون مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران
پیرانشهر صاحب موزه مردم شناسی و آثار بومی می شود

صفحه 1 از 2