تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در استخدام معلمین حق التدرس و آموزشیاران نهضت و پیش دبستانی
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام نیروهای حق التدریس شرکتی و پیش دبستانی سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در استخدام معلمین حق التدرس و آموزشیاران نهضت و پیش دبستانی

صفحه 1 از 1