صدور مجوز منطقه ویژه اقتصادی  خواسته سردشت و پیرانشهر از رئیس جمهور است
بازدید نماینده سردشت و پیرانشهر از بیمارستان در حال ساخت پیرانشهر و اتوبان پیرانشهر-نقده
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر پیشرفت فیزیکی اتوبان مرزی تمرچین به پیرانشهر به 30 درصد رسید
تذکر به وزیر راه و شهر سازی  سند
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس محور مواصلاتی نقده به تمرچین وضعیت مناسبی ندارد

صفحه 1 از 2