تشکیل فراکسیون ارتقای طب عمومی و ضرورت حضور درقانونگذاری
پیگیری جدی از حق و حقوق کشاورزان و گندمکاران شهرستان های پیرانشهر و سردشت
دکتررسول خضری در برنامه زنده نبض شبکه خبرباید شرایطی مهیا گردد تا بهورزان بتوانند ادامه تحصیل بدهند
دکتر خضری در گفتگوی ویژه شبکه آذربایجان غربیضریب نفوذپذیری 99 درصدی گازرسانی در سردشت تا پایان سال جذب 100 میلیارد تومان جهت سدسازی و مهار آبهای سطحی
چند وزیر کلیدی دولت را زمین گیر کردند ادامه حضور وزرای ناموفق مردم را از دولت ناامید میکند

صفحه 1 از 12