در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته
خضری ضرورت رعایت استانداردها در شعبات بین المللی دانشگاه های ایرانی ایران از فرصت تاسیس شعب دانشگاهی در کشورهای منطقه بهره گیرد
خضری در گفت وگو با ایسناباید صنایع کشور مواد آلوده را از طریق دستگاه های مبدل تبدیل کنند
آغاز خدمات دهی به 8 هزار و 24 مصدوم شیمیایی با 27 سال تأخیر
خضری خبر داد اختصاص 500 میلیون تومان هزینه حمایت از دانش آموزان شین آبادی در سال 95 تلاش ها برای افزایش به یک میلیارد

صفحه 1 از 3