عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس برای توسعه گردشگری باید نگاه امنیتی تغییر کند
خضری در تذکر شفاهی آموزش و پرورش دیه کامل دانش آموزان حادثه دیده شین آباد را پرداخت کند وزیر کشور فرمانداری شهرستان سردشت و پیرانشهر را تغییر دهد
نماینده سردشت پیرانشهر تغییر در مدیریت کلینیک جانبازان و مصدومان شیمیایی سردشت

صفحه 1 از 3