واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری
در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی در شهرستان پیرانشهر مطرح شد امسال خروج چغندر قند از آذربایجان غربی محدودیت ندارد
واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری
محدودیت کالا در معابر مرزی شهرستان های آذربایجان غربی

صفحه 1 از 1