خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
خضری مطرح کردبهبود وضعیت صنایع فرسوده داروسازی با گشایشات توافقنامه وین
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است
290 شرکت واردکننده دارویی در مقابل 75 شرکت تولیدکننده داخلی تکنولوژی و دانش حوزه سلامت به روز شود
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی

صفحه 1 از 2