خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است
کمبود 80 هزار پرستار در بیمارستان های کشور
خضری مطرح کرد کمبود پزشک طب کار دغدغه مهم کارگران مجلس پیگیر نحوه ارایه مجوز تاسیس کلینیک به پزشکان طب کار
خضری مطرح کرد کمبود 80 هزار پرستار ضرورت احیای بهیاران برای خدمات رسانی بهتر به بیماران

صفحه 1 از 6