خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
کمبود 80 هزار پرستار در بیمارستان های کشور
موضوع استقلال بیمارستان ها در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلسخضریبا ساختار کنونی چنین برنامه ای قابل اجرا نیست
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند

صفحه 1 از 4