تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشتتصویر
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تسریع در پرداخت معوقات خرید تضمینی گندم از کشاورزان سردشت و پیرانشهر تصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیرجهاد کشاورزی  سند
تقدیر نماینده سردشت و پیرانشهر از تقدیم مدال طلای پاراآسیایی به زنان و کودکان کوبانی
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشتتصویر

صفحه 1 از 2