مرهمی بر تاول های کهنه سردشتیادداشت دکتر رسول خضری
کلینیک شیمیایی سردشت در کش و قوس تملک ساختمان مصدومان در صف های طولانی احراز جانبازی
ویژه برنامه بررسی دستاوردها و آخرین راهکارهای مربوط به خدمات امداد و نجات به مصدومان جاده ای در برنامه نبض شبکه خبر با حضور دکتر رسول خضری
آغاز خدمات دهی به 8 هزار و 24 مصدوم شیمیایی با 27 سال تأخیر
نماینده سردشت تشریح کرد  آخرین وضعیت پزشکی و درمانی مصدومان شیمیایی سردشت

صفحه 1 از 5