مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی دست به کار شد بهارستانی ها دنبال زیرمیزی بگیرها
بیمارستان های خصوصی همچنان پول زیرمیزی می گیرند
ناتوانی وزارت بهداشت در ریشه کنی معضل زیرمیزی پزشکان نسخه جیب بیماران را می پیچند
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستان برخورد صریح و شفاف با پدیده زیرمیزی انتظار جامعه و مجلس است

صفحه 1 از 3