نظارت ناکارآمد بر کیفیت غذا داد وزیر بهداشت را در آورده استخضری در کشور ما امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می افتد
خضری مطرح کردبهبود وضعیت صنایع فرسوده داروسازی با گشایشات توافقنامه وین
خضری بررسی کیفیت آب های معدنی در کمیسیون بهداشتسازمان غذا و دارو گزارش بررسی خود را به مجلس ارایه کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان آلودگی هوا بار مالی دولت را در حوزه سلامت افزایش می دهد
خضری در گفت وگو با ایسناباید صنایع کشور مواد آلوده را از طریق دستگاه های مبدل تبدیل کنند

صفحه 1 از 5