خام فروشی گیاهان دارویی مانعی برای توسعه چرخه تولید و اشتغال است
نظارت ناکارآمد بر کیفیت غذا داد وزیر بهداشت را در آورده استخضری در کشور ما امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می افتد
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
خضری مطرح کردبهبود وضعیت صنایع فرسوده داروسازی با گشایشات توافقنامه وین
لزوم نظارت بر محصولات کشاورزی درمبادی ورودیخضری خطر ورود آفات گیاهی با واردات محصولات کشاورزی خارجی

صفحه 1 از 4