با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهردستور ویژه وزیر در خصوص دانش آموزان شین آبادی
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند
نماینده پیرانشهر مطرح کرد  اختصاص 6 میلیارد و 900 میلیون تومان دیه به دانش آموزان شین آبادی
یکشنبه هفته آینده انجام می شودبررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس
قول مساعد نوبخت برای پیگیری دیه کامل و مستمری مادام العمر دانش آموزان شین آبادی

صفحه 1 از 7