هیچ یک از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش امضای خودرا پس نگرفتند
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است
290 شرکت واردکننده دارویی در مقابل 75 شرکت تولیدکننده داخلی تکنولوژی و دانش حوزه سلامت به روز شود
حامیان رومیزی و زیرمیزی نگاهی به دریافتی پزشکان عمومی داشته باشند 80 درصد بار حوزه سلامت بر دوش پزشکان داخلی

صفحه 1 از 3