نسخه پیچی 600 میلیونی برخی پزشکانضرورت حذف مافیای دارو
تورهای پرهزینه خارج از کشور برای پزشکان کمپانی های دارویی چگونه بازار را کنترل می کنند
از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبیخضری باید نظارت ها افزایش پیدا کند
در گفت وگو با پانا عنوان شد فروش داروی ترامادول در برخی عطاری ها بررسی موضوع در مجلس
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است

صفحه 1 از 3