خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهردستور ویژه وزیر در خصوص دانش آموزان شین آبادی
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر دستور وزارت ارتباطات و فناوری جهت عقد قرارداد مستقیم شرکت های مخابراتی استان با کارگزاران مخابراتیتصویر نامه
خضریسکوت مقابل ورودمجدد2000تن پرتقال آلودهارسال فیلم به ریاست جمهوری
خضریهمچنان باید منتظر باشیم

صفحه 1 از 11