خضری با تشکیل سازمان بهداشت و درمان راندمان افزایش خواهد یافت
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
خضری مطرح کردبهبود وضعیت صنایع فرسوده داروسازی با گشایشات توافقنامه وین
صدور مجوز منطقه ویژه اقتصادی  خواسته سردشت و پیرانشهر از رئیس جمهور است
خضری کمیسیون بهداشت نحوه اجرای طرح تحول سلامت را با حضور وزرای کار و بهداشت بررسی می کند

صفحه 1 از 10