وزیر ورزش به برنامه های خود عمل نکرده است
نهایتا چه چیزی در برنامه ششم تصویب خواهد شد مجلس بر سر دوراهی تجمیع یا تفکیک بیمه ها
کمیته امداد امکان حمایت از 3 میلیون مددجوی بهزیستی را ندارد خضری تفکیک وظایف از تداخلات کاری جلوگیری می کند
دکتر خضری در گفتگو با کردپرس مطرح کرد پیشنهاد تفکیک پیرانشهر و سردشت به دو حوزه انتخاباتی جداگانه
روابط عمومی و رسانه تفکیک ناپذیرند

صفحه 1 از 2