سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی دست به کار شد بهارستانی ها دنبال زیرمیزی بگیرها
خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
کمبود 80 هزار پرستار در بیمارستان های کشور

صفحه 1 از 5