سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
اشتغال 35هزار جوان در انتظار تبدیل بازارچه های آذربایجان غربی به مناطق آزاد
مهم ترین دغدغه های نماینده پیرانشهر و سردشت در حضور وزیر کشور
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
خضری در گفت وگو با فارس رئیس جمهور سفر به آذربایجان غربی را در اولویت قرار دهد لزوم فعالیت معابر مرزی

صفحه 1 از 12