خضری ضرورت اختصاص مطالبه 1400 میلیاردی سازمان بیمه سلامت
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابعمنابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است
خضری صنعت رنجور داروسازی نیازمند اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی است
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای دانش آموزان شین آباد
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند

صفحه 1 از 8