نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت رونق مبادلات مرزی نیازمند افزایش اختیارات استانداران است
افزایش اختیارات استانداران شمشیر دو لبه است
نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت رونق مبادلات مرزی نیازمند افزایش اختیارات استانداران است

صفحه 1 از 2