نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
اهمال کاری 4 دستگاه در بررسی پارازیت ها یادداشت دکتر رسول خضری
اهمال در زمینه مضرات دکل های بدون شناسنامه پایتخت و پارازیت های سرطان زا خضریبررسی سرطانزا بودن پارازیت ها در صداوسیما
بحث درباره آثار زیان بار پارازیت ها هنوز ادامه دارد تکلیف امواج ناخواسته کی روشن می شود
بررسی آسیب های پارازیت درکمیسیون بهداشت

صفحه 1 از 2