نظارت بر پارازیت ها از اختیارات دولت خارج شده است خضریعواقب منفی ارسال پارازیت
واکنش نمایندگان مجلس به یک تجاوز گروهیخضریهمه ما مسئولیت داریم نباید به سادگی از کنار این موضوع گذشت
واکنش پارلمان به تسخیربازار روغن توسط شیخ عربستانیخضریانحصار خلاف مسائل ملی کشور است
در فرآورده های خونی تا استانداردهای جهانی فاصله داریمیادداشت دکتر رسول خضری
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم

صفحه 1 از 16