عواقب ویزیت های 4 دقیقه ای
دبیر کمیسیون بهداشت مجلس سازمان بهزیستی هزینه های مستمری و دارویی ملیکا را پرداخت کند
وضعیت تجویز داروهای گران قیمت در ایران
زمان ویزیت پزشکان به کمتر از 4 دقیقه رسیدخضری پروتکل های آموزشی دانشگاه روزآمد نیست
خضری در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردخدمت رسانی به بیماران سرطانی را بیشتر مورد توجه قرار دهید

صفحه 1 از 13