تلاش کمیسیون بهداشت برای تشکیل فراکسیون ارتقای طب عمومی
خضریفراکسیون طب عمومی تشکیل می شود
گزارش تصویرینشست مشترک اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت و وزیر وزیر صنعت و معدن
سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
خضری اولین جلسه رسمی فراکسیون ارتقای طب عمومی بعد از تعطیلات مجلس برگزار می شود

صفحه 1 از 4