چهار درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از دولت
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از دکتر ضیایی ریاست محترم هلال احمر در رابطه با افزایش حقوق و مزایای پزسنل شعب جمعیت هلال احمر در راستای عدالت و رفع تبعیضتصویر نامه
پیگیری جدی از حق و حقوق کشاورزان و گندمکاران شهرستان های پیرانشهر و سردشت
پیگیری احقاق حق دانش آموزان پرتلاش مستعد و نخبگان منطقه 3 بویژه شهرستان های سردشت و پیرانشهر
صدور مجوز منطقه ویژه اقتصادی  خواسته سردشت و پیرانشهر از رئیس جمهور است

صفحه 1 از 10