خضری مطرح کرد درآمدزایی توریسم درمانی سه برابر گردشگری عادی
ضرورت تبدیل معاونت بهداشتی و درمانی به سازمان
سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
خضری با تشکیل سازمان بهداشت و درمان راندمان افزایش خواهد یافت
سودهای کلان قاچاق اعضای بدن در جیب دلالانوزارت بهداشت متولی اصلی نظارت بر پیوند اعضا

صفحه 1 از 14