استقبال نمایندگان مجلس از سخنان رئیس جمهوری و آیت الله هاشمی خضری با نخبگان علاقه مند بازگشت به کشور با احترام و ادب برخورد شود
خضریسکوت مقابل ورودمجدد2000تن پرتقال آلودهارسال فیلم به ریاست جمهوری
پیام وزیرامورخارجه به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند
روز 12 فروردین  روز جمهوری اسلامی

صفحه 1 از 5