خضری اصرار وزارت بهداشت برای کاهش پلکانی دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت
نظر خضری درباره واگذاری بیمارستان ها به بخش خصوصی
خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
خضری به ایسنا خبر داد طرح الزام پزشکان به رعایت چارچوب نسخه نویسی داروهای رسمی در دست پیگیری
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامیباید به امور اقتصادی مرزنشینان توجه خاص شود

صفحه 1 از 9