خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
یادداشت شفاهی خضری درباره کتاب چیستی های تورم در کشور سود بانکی عامل اصلی تورم در ایران
اخذ نرخ سود بانکی با بانکداری اسلامی در تضاد استضرورت اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از رونق دلالی
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است

صفحه 1 از 1