خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
خضری مطرح کرد درآمدزایی توریسم درمانی سه برابر گردشگری عادی
سازمان میراث فرهنگی مانع توریسم درمانیجذب پرستاران در اولویت وزارت بهداشتتوسعه مراکز درمانی در مناطق محروم
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت تاکیدکرد تاسیس بیمارستان هسته ای همسو با اقتصاد مقاومتی است
نماینده پیرانشهر خواستار تسریع در صدور ویزای درمان از سوی وزارت خارجه

صفحه 1 از 3