خضری دانشگاه آزاد می تواند از تاثیرگذارترین دستگاهها در اشتغال و کارآفرینی باشد
خضری در نطق میان دستور خواستار شد ضرورت طرح دعوی در مجامع بین المللی و دادگاه لاهه به علت بمباران شیمیایی سردشت
وزیر ورزش به برنامه های خود عمل نکرده است
خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
در همایش گرامیداشت روز پزشک مطرح شد آغاز به کار نخستین فاز بیمارستان جامع پزشکی هسته ای

صفحه 1 از 8