خضری مطرح کرد اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
خضری اصرار وزارت بهداشت برای کاهش پلکانی دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت
خضریحاشیه نشین ها باید از لحاظ بهداشتی ساماندهی شوند
خضریفرصت سوزی در صادرات سِرُم پذیرفتنی نیست

صفحه 1 از 44