جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگربیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته
دیدارومذاکرات مهم دکتررسول خضری درراس هیات پارلمانی ایران متشکل از نمایندگان مجلس سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت با معاون و نخست وزیرومعاون تجارت و بازرگانی وزیربازرگانی کشور تایلند
تذکر کتبی دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبه با وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با حل مشکلات کشاورزان و چغندرکاران

صفحه 1 از 3